لطفا منتظر بمانيد
Skip Navigation Links
سيستم گزارشهاي متمركز بيمارستاني شركت رايان پژوه سلامت، يك داده‌انبار (Data Warehouse) است كه داده هاي استاندارد شده را با فرمت XML  از بيمارستانها دريافت كرده، آنها را به صورت متمركز و مناسب براي گزارشهاي كلان ذخيره نموده، گزارشهاي كلان و خرد را از داده‌هاي تجميع شده فراهم مي‌كند و آنها را به صورت فهرستها و نمودارهايي از قبيل ستوني (Bar)، مدل كيك (Pie)، خطي (Line) و غيره به كاربر نمايش مي‌دهد.
 
با استفاده از نرم‌افزارهاي سمت بيمارستان، داده‌هاي بيمارستان بعد از انجام نگاشت (Transformation) به فرمت استاندارد در قالب فايلهاي XML براي سرور تحت وب ارسال مي‌شوند. اين داده‌هاي استاندارد شده، با ديدگاه گزارش گيري موثر، در سرور ذخيره مي‌شوند. اين داده‌ها مي‌تواند از بيمارستانهاي متفاوت جمع آوري شوند و براي گزارش گيري تجميع شده، پردازش شوند.
 
گزارشهاي كلان به ويژه آنها كه مورد استفاده در مديريت كلان دارند، با استفاده از اين داده‌ها و مفاهيم فني اين نوع گزارشها (OLAP) فراهم مي‌گردند و داده‌هاي معتبر و به روزي را براي مديران به صورت تحت وب فراهم مي‌سازند.
 
همچنين علاوه بر داده‌هاي كلان، با استفاده از اين داده‌ها، كه با جزييات كافي نيز ذخيره مي‌شودند مي‌توان، گزارشهاي با جزييات زياد را نيز در اختيار داشت كه اين گزارشها هم مي‌تواند مورد استفاده مديران واحدهاي درماني قرار گيرد وهم نيازهاي مانند جستجوي بيمار در تعداد زيادي بيمارستان را تامين نمايد.
 
در حال حاضر اين سيستم در 20 بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي ايران به صورت پايلوت با موفقيت راه‌اندازي شده است و داده‌هاي بيش از 8 ماه اين 20 بيمارستان در اين سيستم قرار گرفته است (سايت گزارش‌گيري دانشگاه علوم پزشكي ايران).
 
گزارشهاي تامين شده در اين پايلوت عبارتند از:
 • جستجوي بيمار
 • پرونده بيمار (پرونده مالي، تشخيص بر اساس ICD و غيره)
 • آمار مراجعات
 • گزارشهاي صورت حسابهاي بيماران
 • پوشش بيمه‌اي بيماران مراجعه كننده
 • آمار تشخيصها (بر اساس كد ICD و به ترتيب فراواني )
 • آمار بيماران فوت شده
 • گزارش مقايسه‌اي صورت حسابهاي بيماران بر اساس تشخيصهاي آنها (جمع كل، جمع سهم بيمه و ميانگين صورت حساب بيماران بر اساس تشخيصهاي كد ICD )
 • گزارش وضعيت استخدامي پرسنل (استخدام رسمي، قراردادي و ...)
 • گزارش حقوق پرداختي بر اساس ماه‌هاي سال
 • گزارش حقوقهاي پرداختي براساس گروه كاري (درماني، اداري مالي، خدمات و ...)

فهرست بيماران جستجو شده در 20 بيمارستان بر اساس غربال تعريف شده توسط كاربر

پوشش بيمه‌اي در 20 بيمارستان

جمع حقوق ناخالص پرداختي در 20 بيمارستان در چهار ماه اول سال

© شركت رايان پژوه سلامت - 1386 - RayanPajouh