لطفا منتظر بمانيد
Skip Navigation Links

زيرسيستم گفتمان

1. امكان تعريف مجموعه‌هاي مخلتف گفتمان.

2. امكان تعريف اتاقهاي مختلف گفتمان.

3. امكان تعريف موضوعات مختلف در هريك از اتاقها.

4. امكان قرار دادن فايل براي موضوعات.

5. امكان ثبت نظر توسط كاربران.

6. نمايش نظر كاربران نهايي بعد از تاييد مدير.

© شركت رايان پژوه سلامت - 1386 - RayanPajouh