لطفا منتظر بمانيد
Skip Navigation Links

1. زيرسيستم خبر

1.1. امكان تعريف مجموعه‌هاي متفاوت خبر.

1.2. امكان تعريف دسته‌هاي موضوعي براي خبرها.

1.3. يك خبر شامل عنوان، عنوان كوتاه، متن كوتاه و متن مي‌باشد.

1.4. امكان قرار دادن تصوير براي خبر در كنار عنوان، در كنار متن و در انتهاي خبر.

1.5. امكان قرار دادن فايل براي خبر.

1.6. امكان تعريف لينك به مطالب مرتبط با خبر به ازاي هر خبر.

 

2. زيرسيستم خبرنامه

2.1. امكان تعريف تعداد نامحدود سيستمهاي خبرنامه.

2.2. امكان تعريف تعداد نامحدود شماره براي هر سيستم خبرنامه.

2.3. امكان ثبت وضعيت، تاريخ انتشار هر شماره خبرنامه.

2.4. استفاده از يك سيستم خبر (توضيح داده شده در زيرسيستم خبر) براي تهيه خبرهاي هر خبرنامه.

2.5. امكان تخصيص خبرهاي سيستم خبري مرتبط، به خبرنامه مورد نظر.

2.6. نمايش فهرست خبرهاي يك شماره خبرنامه.

2.7. نمايش آرشيو شماره‌هاي يك خبرنامه.

2.8. امكان استفاده از زيرسيستم فهرست ايميل براي ارسال فهرست خبرهاي يك شماره خبرنامه.

© شركت رايان پژوه سلامت - 1386 - RayanPajouh