لطفا منتظر بمانيد
Skip Navigation Links

 زيرسيستم مجله

1.  امكان تعريف تعداد نامحدود سيستم مجله.

2.  امكان تعريف شناسنامه هر مجله به صورت متن HTML.

3.  امكان تعريف شماره‌ براي هر مجله به تعداد نامحدود.

4.  امكان تعريف سال و شماره انتشار براي هر شماره مجله.

5.  امكان ثبت تصوير جلد براي هر شماره.

6.  امكان تعيين وضعيت هر شماره مجله به حالتهاي آرشيو شده، شماره جاري و منتشر نشده.

7.  امكان تعريف گروه‌‌بندي موضوعي براي هر سيستم مجله.

8.  امكان تعريف مقاله به تعداد نامحدود براي هر شماره مجله.

9.  امكان ثبت عنوان، نويسندگان، خلاصه (Abstract)، مترجمان براي هر مقاله.

10. امكان تعريف متن كامل هر مقاله به صورت فايل با فرمتهاي PDF، HTML و ...

11. امكان ثبت تصوير به تعداد نامحدود براي هر مقاله.

12. امكان ثبت لينك به تعداد نامحدود براي هر مقاله.

13. امكان نمايش شناسنامه هر مجله به كاربران.

14. امكان نمايش فهرست مقاله‌هاي هر نسخه مجله با گروه‌بندي موضوعي.

15. امكان نمايش آرشيو نسخه‌هاي هر مجله و امكان انتخاب نسخه مورد نظر و نمايش فهرست مقاله‌هاي آن نسخه.

16. امكان جستجوي اختصاصي در هر مجله.

17. امكان تعريف كاربر مدير هر مجله به صورت مستقل (در صورت استفاده از زيرسيستم پيشرفته).

18. امكان تعريف دسترسي كاربران عادي به مجله (در صورت استفاده از زيرسيستم پيشرفته).

19. امكان استفاده از زيرسيستم گروه‌هاي پست الكترونيك براي ارسال فهرست مقاله‌هاي يك شماره مجله به ايميل اعضاي آن گروه.

© شركت رايان پژوه سلامت - 1386 - RayanPajouh